Paginacija

Pirkić, Snježana, Spudić, Magdalena, Tadić, Iva
Rehabilitacija na daljinu u Dječjem vrtiću Poliklinike SUVAG za vrijeme pandemije virusa SARS-CoV-2 – prikaz prakse i evaluacija
Jovančević, Milivoj, Šakić, Dragica, Školnik-Popović, Vesna, Armano, Giovana, Oković, Sonja
Rezultati mjerenja indeksa tjelesne mase djece u dobi između 2 i 8 godina u Republici Hrvatskoj
Kolundžić, Zdravko, Pavičić Dokoza, Katarina, Ćužić, Martina
Rezultati samoprocjene glasa nastavnika učenika bez teškoća i nastavnika učenika s posebnim obrazovnim potrebama u osnovnim školama
Rade, Renata
Ritmičke stimulacije i poticanje ranog govorno-jezičnog razvoja
Hržica, Gordana, Moharić, Tihana
Sintaktičke i morfološke osobine atributnih odnosnih rečenica koje utječu na uspješnost njihove proizvodnje
Gregl, Ana, Kirigin, Marin, Bilać, Snježana, Sućeska Ligutićić, Radojka, Jakšić, Nenad, Jakovljević, Miro
Speech Comprehension and Emotional/Behavioral Problems in Children with Specific Language Impairment (SLI)
Dulčić, Adinda
Stavovi majki prema slušno oštećenoj djeci
Dulčić, Adinda, Bakota, Koraljka
Stavovi učitelja povijesti redovnih osnovnih škola prema integriranim učenicima oštećena sluha i učenicima s poremećajima govorno - jezične komunikacije te specifičnim teškoćama u učenju
Rade, Renata
Stihovi, pjesmice i brojalice su poput udice
Kondić, Ljiljana, Aras, Ivana
Suportivna psihoterapija u radu sa somatskim bolesnicima – prikaz slučaja
Kuvač Kraljević, Jelena, Matić, Ana, Pavičić Dokoza, Katarina
Telepractice as a Reaction to the COVID-19 Crisis: Insights from Croatian SLP Settings
Vlahović, Sanja, Šindija, Branka
The influence of potentially limiting factors on paediatric outcomes following cochlear implantation

Paginacija