Pages

Pavičić Dokoza, Katarina, Mihanović, Vesna, Bakota, Koraljka
Application of integrated approach through verbotonal model for persons of the third age
Kelić, Maja, Roulstone, Sue, Pavičić Dokoza, Katarina, McKean, Cristina
Attitudes and rules governing work with parents: an exploration of the perspectives of speech and language therapists
Vukmanović, Božica, Mihanović, Vesna, Bednjanec Vuković, Aleksandra, Vlahović, Marija
Bajkama kroz Maslowljevu piramidu ljudskih potreba u kontekstu jačanja pozitivnih kapaciteta djece s oštećenjem sluha i govorno- jezičnim teškoćama
Aras, Ivana
How the pressure throws us off balance, fame about otological symptoms and manifestations of high BP
Pavičić Dokoza, Katarina
Logopedska terapija kod Alzheimerove bolesti
Bakota, Koraljka, Pavičić Dokoza, Katarina
Posebnosti on-line nastave u odgoju i obrazovanju učenika s oštećenjem sluha i/ili govorno - jezičnim poremećajima
Pavičić Dokoza, Katarina
Povezanost slušnog i vestibularnog osjetila – iskustva Poliklinike SUVAG Zagreb
Šindija, Branka, Vlahović, Sanja
Praćenje parametara NRT-a i behavioralnih mjerenja kod djece operirane u optimalnoj vs. školskoj dobi
Pavičić Dokoza, Katarina, Šindija, Branka
Procjena govorno-motornog progresa prelingvalno gluhe djece kojima je umjetna pužnica ugrađena izvan optimalne dobi
Munivrana, Boška, Bilonić Milošević, Silvana
Prostorni odnosi i jezični razvoj u djece oštećena sluha i djece s govorno jezičnim teškoćama
Zlatarić, Dunja, Jukić, Branka
Rana rehabilitacija – rehabilitacijska optimala
Paškvalin, Marija
Rehabilitacijske optimale u verbotonalnoj metodi

Pages