Pages

Pavičić Dokoza, Katarina, Heđever, Mladen, Pavičić Šarić, Jadranka
Duration and Variability of Speech Segments in Fluent Speech of Children with and without Stuttering
Gregl, Ana, Kirigin, Marin, Sućeska Ligutić, Radojka, Bilać, Snježana
Emotional competence of mothers and psychopathology in preschool children with specific language impairment (SLI)
Guberina, Petar
Filozofija verbotonalnog sistema
Guberina, Petar
Fonetski ritmovi u verbotonalnoj metodi (Predavanje održano na Međunarodnom kongresu za oralnu edukaciju gluhih, Northampton, SAD 1967)
Guberina, Petar
Govor kao temelj svih organizacijskih struktura zagrebačke fonetike
Matić, Ana, Kuvač Kraljević, Jelena, Kologranić Belić, Lana, Olujić Tomazin, Marina
Group-based direct and indirect approaches to language therapy for children with developmental language disorder: a pre- experimental study
Šarić, Lucija, Lice, Karolina
Informirani pristanak kod osoba s afazijom
Vranić, Đurđa, Hunski, Marija
Istraživanje povezanosti artikulacijskih poremećaja i ortodonskih anomalija
Lice, Karolina, Radić, Ivona
Izražavanje posvojnosti u djece urednoga jezičnoga razvoja i djece s posebnim jezičnim teškoćama od 3 do 6 godina
Munivrana, Boška
Latencije kognitivnih slušnih evociranih potencijala kod djece s umjetnom pužnicom
Jurić Abramović, Kata, Krajačić, Andrea, Berković-Šubić, Mirjana, Vuzem, Biserka
Liječenje i rehabilitacija djece s perifernom parezom nervusa facijalisa – prikaz slučaja
Guberina, Petar
Lingvistika govora kao lingvistička osnova verbotonalnog sistema i strukturalizam u općoj lingvistici

Pages